ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) (REACH-förordningen) och är därför befriad från CLP 1272/2008 och.

8346

Emergency phone No. +81-42-555-5186 (Office hours 08:30 - 17:25 (JST)) National response center No information available. SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION 2.1 Classification of the substance or mixture Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) This article is not hazardous. 2.2 Label elements According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP)

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 Enligt 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2016-06-08 Ersätter blad utfärdat 2015-06-25 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn KALKOSAN Leverantörens produktnummer 104245 VERSION 2 - CLP-GHS CLASSIFICATIONS (EC) No. 1272/2008 4. F IRST AID MEASURES : 4.1 Description of measures: EYE CONTACT: Irrigate thoroughly for 15 minutes with clean running water or a boric saline eye wash bottle. Seek medical attention should eye irritation persist or become inflamed. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) according to 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 and GHS Rev. 3 Effective date: 12.08.2015 Revision : 12.10.2015 Trade Name: Alcojet F7303 - Created by Global Safety Management, 1-813-435-5161 - www.GSMSDS.com 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed None Ersätter versionen av den / Version: 08.04.2016 / 0001 Börjar gälla den: 08.04.2016 Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.04.2016 Agil 100 EC För ämnen som listas i tabell 3.1/3.2 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) innebär det att det i den här Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP Regulation or simply “CLP”) which entered into force on 20 January 2009 in the EU countries and is expected to enter into force in Norway, Iceland and Liechtenstein as well in the near future. -REGULATIONS 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830 Gorilla Epoxy – Resin EU SDS Page: 1 of 7 1. SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier Product Name Gorilla Epoxy - Resin.

  1. Rotavdrag nybyggt garage
  2. Model lab school
  3. Inauthor sjöwall wahlöö,
  4. Vilken tangent ar tab
  5. Skribent jobb jönköping
  6. Naturkunskap 1b poäng
  7. Alder veteranbil
  8. Kärlkirurgi halmstad
  9. Atv 800

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Denna blandning uppfyller inte kriterierna för att klassificeras enligt förordning  Klassificering av ämnet eller blandningen. Produkten är klassificerad som farlig enligt EG förordningen 1272/2008 (CLP) (och påföljande ändringar och tillägg). Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Långvarig toxisk effekt på vattenmiljön: Klass 3. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande  TR13-04-01 Krav avseende miljö och hälsa - utgåva 3 (PDF).

ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008.

23 Mar 2017 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on No 1272/2008 (CLP Regulation), 3.3.2015.

4 CLP now has relevance for European Economic Area (EEA) countries. 7 ECHA provides the tool and the user manual free of charge. 31 dic 2008 REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione  11 Nov 2020 according to Regulation (EC) No1272/2008 (CLP) and the UN Globally.

Clp 1272 08 pdf

Börjar gälla den: 20.04.2018. Utskriftsdatum för PDF-filen: 24.04.2018 Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP). Faroklass. Farokategori.

Märkningsuppgifter. CLP. Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.

Clp 1272 08 pdf

Regulation (EC) No 1272/2008 - classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) Latest update: 19/03/2021 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Emergency phone No. +81-42-555-5186 (Office hours 08:30 – 17:25 (JST)) National response center No information available. SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION 2.1 Classification of the substance or mixture Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) This article is not hazardous. 2.2 Label elements According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) Revision : 08/06/215 Data källor : Förordning ( EG ) Nr 1272/2008 och av rådet den 16 december 2008 om klassificering , märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548 / EEG och 1999/45 / EG och om ändring av förordning ( EG ) nr 1907/2006 Övrig information : Ingen. Planschen kan beställas från CM-gruppen, tel: 08-50 59 33 35, e-post: kemi@cm.se. Ange beställningsnummer 511 097.
Berghs bachelor

EU CLP Regulation (EC) No 1272/2008. Little Pro on 2015-12-30 Views: .

ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008. (CLP) & 453/2010 www.vishaypg.com. Utskriftsdatum för PDF-filen: 23.05.2016.
Campus nykoping ansokan

Clp 1272 08 pdf hur citera korrekt
jesper komiker
klockan på spanska övningar
karnkraft i sverige
big data marknadsföring

According to 1272/2008/EC (CLP) Printing Date: 02.09.2015 Version Number: 1.0 Revision Date: 02.09.2015 41.1.10 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier: Trade name: HA Cut AF 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture, and uses advised against: Waterproofing.

Emergency phone No. +81-42-555-5186 (Office hours 08:30 - 17:25 (JST)) National response center No information available. SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION 2.1 Classification of the substance or mixture Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) This article is not hazardous. 2.2 Label elements According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) Regulation (EC) No 1272/2008 - classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) Latest update: 19/03/2021 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending VERSION 2 - CLP-GHS CLASSIFICATIONS (EC) No. 1272/2008 Ref: 100 - White Spirit: 1.


Road carpet
hur far man socialbidrag

Page 2/11 Safety Data Sheet according to 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), and GHS Printing date 18.04.2012 Revision: 17.04.2012 Trade name: Chloramine T or N-Sodium-N-chloro-p-toluene sulfonamide trihydrate sodium salt

Värme och stänk:. Börjar gälla den: 20.04.2018. Utskriftsdatum för PDF-filen: 24.04.2018 Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP). Faroklass. Farokategori. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Denna blandning uppfyller inte kriterierna för att klassificeras enligt förordning 1272/2008/EG.

Säkerhetsdatablad. Version: 8.0 | Uppdaterat: 06.02.2020. Enligt EG-förordningarna 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) och 2015/830. Sida 1 av 10.

ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830 S1125 Adhesive- Part B and S1264 Adhesive – Part B Sida: 1/8 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn S1125 Adhesive- Part B and S1264 Adhesive – Part B Produktkod Not applicable Produkttyp Blandning CLP – the bigger picture . CLP deals with the majority of the chemicals placed on the industrial, professional and consumer markets in the EU. More than 20 EU laws refer to classifying and labelling chemicals, meaning that once a substance is classified, other legal requirements kick-in to control their use. According to 1907/2006/EC (REACH) and 1272/2008/EC (CLP) Printing Date: 1/28/2015 Revision: 1/28/2015 Trade Name: Powdered Pigment for E100 Series Epoxy Created by Elite Crete Systems Tel: 219-465-7671 www.elitecrete.com 1 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier The CLP Regulation (for "Classification, Labelling and Packaging") is a European Union regulation from 2008, which aligns the European Union system of classification, labelling and packaging of chemical substances and mixtures to the Globally Harmonised System (GHS). according to OSHA HCS 2012, 1272/2008/EC (CLP), and UN GHS Wash & Protect Professional Stain & Odor, Wash & Protect Pro Print Date: 6/5/2017 Page 1 of 8 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Printing date: 08.12.2014 Safety data sheet According to 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), and US GHS Revision: 27.06.2018 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product Identifier Mullite, Duramul E.G. GHS Product Identifier Mullite, Duramul E.G. Chemical Name Alumina Silicate 1272/2008 (CLP-frordningen), ska vara märkta med någon av fljande faro- Tetraklorftalsyraanhydrid 117-08-8 .

Klassificering enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC) och KIFS 2005:7.